انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نوراستهبان
 

>> عنوان مقاله : چگونگی انجام تحقیق در فضای اینترنت

>> مولف / مترجم : ربابه نصیر زاده

 

>> تهیه و تنظیم : سایت حسابداری ایران >> www.hesabdari-iran.com

 

>> منبع : سایت مدیر یار

 

مقدمه : معمولا  تحقیق برای بررسی یک مساله صورت می گیرد . بررسی مساله یا مشکل یا یادگیری یا انجام یک فعالیت فرهنگی و ... مواردی است که مساله تحقیق در آن اهمیت پیدا می کند . تحقیق از نظر لغت به معنای یافتن حقیقت و در اصطلا ح علمی  عبارت است از اعمال روش های توام با طرح و اندیشه که برای کشف حقیقتی به کار می رود . هدف تحقیق عبارت است از پاسخگویی به یک مساله یا حل یک مشکل و محقق می کوشد دیده های موجود را مورد بررسی قرار دهد تا مسائل جدیدی بیابد .

----->>

آنگاه یافته های خود را طوری به هم مربوط سازد که حاصل آن ، مجموعه واحد و یگانه ای گردد . برای اینکه نتیجه کار حاصل از یک تحقیق یا پژوهش ، یک نتیجه کاملا  علمی باشد ، محقق در طول انجام تحقیق باید دو اصل مهم واقعیت نگری و پرهیز از پیش داوری را رعایت کند . انجام یک تحقیق به روش علمی ، مراحلی دارد . این مراحل به ترتیب عبارتند از :

 

 

>> طرح مساله یا موضوع تحقیق

>> تهیه طرح تحقیق

>> تهیه و تنظیم فرضیه

>> جمع آوری اطلا عات

>> طبقه بندی اطلا عات به دست آمده

>> مطالعه اطلا عات و تشخیص روابط علت و معلولی

>> تعیین اعتبار و نقد فرضیه ها

>> گزارش نتیجه تحقیق

 

 

انجام هر یک از مراحل فوق، خود با روش ها و اصولی انجام می شود . در ادامه این بخش ، برخی از مراحل فوق ، که از اهمیت بیشتری برخوردارند ، مورد بررسی قرار گرفته می شوند .

 

 

 

موضوع تحقیق

 

 

موضوع تحقیق به عنوان اصلی ترین جز تحقیق ، بیانگر هدف محقق است و اهمیت آن ، نمایانگر میزان همت محقق خواهد بود . همچنین در انتخاب موضوع ، باید توجه داشت که هر موضوعی برای هر شخصی و با هر امکاناتی و با هر مکان و موقعیتی قابل بررسی نمی باشد .

 

----->>

 

 

به طور کلی موضوع تحقیق باید شرایطی داشته باشد.

 

 

>> موضوع باید حتی الا مکان در شروع کار محدود و واضح باشد.

>> موضوع باید مورد علا قه باشد و مورد بررسی قرار بگیرد.

>> موضوع باید قابل مطالعه باشد.

>> بهتر است موضوع در زمینه رشته تحصیلی یا کار باشد.

>> لازم است پیش داوری های قبل از انجام عمل تحقیق به دور از تعصبات بی منطق باشد.

>> فرضیه های در نظر گرفته شده باید قابل آزمون باشند.

>> موضوع باید نه زیاد تازه باشد که هیچ منبعی در مورد آن وجود نداشته باشد و نه زیاد قدیمی ، منسوخ و بی فایده باشد . به همین دلیل بهتر است انتخاب موضوع با مشورت متخصصین مربوطه صورت گیرد.

 

----->>

پس از انتخاب موضوع ، محقق باید در منابع اطلا عاتی در دسترس ، به دنبال منابع مربوط به موضوع بگردد تا فهرست و لیستی از مطالب برجسته مرتبط با موضوعش را به دست آورده  طبقه بندی کند و به دنبال آن پرسش ها و فرضیه هایی مرتبط با موضوع خود مطرح کند . سپس به تهیه طرح تحقیق خود بپردازد.

 

 

 

 

 

>> طرح تحقیق

 

 

 یک محقق پس از انتخاب موضوع و شناسایی منابع و ماخذ، لا زم است آغاز کار تحقیق خود را به اطلاع سایرین برساند . این کار با تهیه یک طرح تحقیق صورت می گیرد . طرح تحقیق عبارت است از خلا صه مراحل انجام کار تحقیق که محقق برای رسیدن به هدف خواهد پیمود . این طرح برنامه و روش تحقیق را معرفی می کند.

 

----->> 

طرح تحقیق پس از بیان موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن و فواید حاصل از تحقیق ، به معرفی کارهای قبلی انجام شده ،  روش های مورد نظر برای جمع آوری و تحلیل اطلا عات و به طور کلی روش انجام  تحقیق می پردازد . همچنین یک طرح تحقیق به لیستی از منابع اطلا عاتی مرتبط با موضوع تحقیق اشاره دارد.

 

----->>

طرح های تحقیقی معمولا  با یک شیوه ساده و منطقی ارائه می شوند . هرچند راه های بسیاری برای تدوین و تنظیم مطالب یا موارد یک طرح تحقیقی وجود دارد ، اما تدوین هر تحقیق و مراحل آن تابع ماهیت تحقیق است.

 

 

----->>

 

 

به عنوان مثال طرح تحقیق مربوط به یک تحقیق با ماهیت مطالعه ای یا کتابخانه ای ، متفاوت از طرح تحقیق پژوهشی (اعم از توصیفی و تحلیلی) می باشد.

 

 

 

 

 

>> ابزارهای جمع آوری اطلا عات

 

 

 روش های مختلفی برای جمع آوری اطلا عات وجود دارد. ابتدایی ترین این روش ها، مشاهده است.

 

 

روش دیگر مطالعه منابع است. این منابع ممکن است از مجلا ت ، کتب و روزنامه های چاپ شده یا الکترونیکی استخراج شده باشد.

 

 

یکی از روش های یافتن مقالا ت و اطلا عات مرتبط به موضوع ، جستجو  در خلا صه مقالا ت نشریات است که معمولا  به صورت سالا نه با ذکر نام مجله و شماره آن ، فهرست می شوند. این اطلا عات معمولا  در کتابنامه ها چاپ می شود.

 

----->>

لازم به ذکر است که بسیاری از اطلا عات قبل از چاپ در نشریات و کتب ، روی صفحات وب و اینترنت وجود دارند. بسیاری از مجلات ، یک نسخه از مطالب خود را یا حداقل خلا صه ای از مقالا ت خود را روی اینترنت می گذارند. بعضی از مجلات معتبر ، مقالا ت تایپ شده را به صورت کامل روی CD یا میکروفیش پیاده می کنند و در معرض فروش قرار می دهند . بدیهی است جستجو در منابع الکترونیکی به جای منابع چاپ شده ، سرعت و کارآیی بیشتری دارد.

 

----->>

بخش دوم این جزوه ، روش جستجوی اطلا عات مرتبط با موضوع مورد نظر را در اینترنت آموزش می دهد . این روش برای جستجوی اطلا عات نشریاتی که روی CD یا میکروفیش پیاده شده اند نیز کاربرد دارد . با استفاده از این CD ها می توان به روش ساده تری به اطلا عات مقالا ت چاپ شده در مجلات دست یافت . بدین منظور استفاده از امکانات جانبی کتابخانه ها ومراکز اینترنت پیشنهاد می شود.

 

----->>

برخی از تحقیقات ، مخصوصا تحقیقاتی که به موضوعات اجتماعی و علوم انسانی مربوطند ، نیاز به تهیه عکس ، پرسشنامه یا مصاحبه دارند . در این موارد ، نتیجه نهایی تحقیق با تحلیل های آماری روی اطلا عات به دست آمده صورت می گیرد.

 

----->>

نکته قابل توجه برای یافتن هر یک از اطلاعات فوق ، این است که محقق در هنگام جمع آوری اطلاعات و جست وجو برای منابع مرتبط ، به درستی بداند موضوع مورد نظرش چیست و دقیقا به دنبال چه مطلبی می گردد . در این صورت اطلا عاتی را به دست می آورد که کاملا  با موضوع مورد نظرش مطابقت دارد.

نکته دیگری که باید در نظر داشت ، نگهداری اطلا عات یا آدرس آنها است . طبقه بندی و خلا صه نویسی منابع اطلا عاتی مورد مطالعه با ذکر آدرس کامل منبع داده ای ، از اصولی است که نباید فراموش کرد . عدم نگهداری اطلا عات معمولا  موجب دوباره کاری یا از دست دادن بخشی از اطلا عات مفید خواهد شد!

 

 

 

 

 

>> تحلیل اطلا عات

 

 

 در صورتی که داده های تحقیق ، نتیجه حاصل از جمع آوری اطلا عات پرسشنامه ها یا مصاحبه با افراد باشد ، این داده های خام بایستی با روش های مورد تحلیل قرار گیرد.

در صورتی که محقق در حال انجام یک تحقیق کتابخانه ای  باشد ، مطمئنا اطلا عات به دست آمده نتیجه تحقیقات و مطالعات افراد دیگر است که این نتایج بایستی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد . مزایا و معایب هر یک مشخص شود و به دنبال آن روش های مختلف و کارهای انجام شده توسط دیگران با یکدیگر مقایسه شود . با رفع اشکالات کارهای انجام شده قبلی و بکارگیری پیشنهادات و راهکارهای توصیه شده توسط آنان ، معمولا محقق می تواند به الگوهای جدیدی برای انجام بهتر فعالیت مورد نظر دست یابد و روش جدیدی برای انجام آن فعالیت پیشنهاد کند یا انجام دهد.

 

 

 

 

 

>> گزارش تحقیق و ارائه آن

 

 

 به طور کلی انسانها زندگی خود را براساس دانش و معارفی که از گذشتگان تولید شده است بنا می کنند اما اگر فعالیت ها و تحقیقات انجام شده توسط محققین ثبت نشود ، انسان های دیگر نمی توانند از نتیجه تحقیقات یکدیگر استفاده کنند . از این رو تهیه گزارش تحقیق اهمیت پیدا می کند . امروزه اکثر دانش های انسانی را می توان در کتابها و کتابخانه ها یا بر روی صفحات وب یافت.

 

----->>

با توجه به مطالب فوق ، اصلی ترین مرحله انجام کار تحقیقی تهیه گزارش است . بسیاری از محققان در طول انجام مراحل دیگر از این مرحله غافل نبوده کمابیش یادداشت ها و خلا صه هایی را برای گزارش نهایی تهیه می کنند . یک گزارش تحقیق معمولا  شامل اطلا عات مربوط به بسیاری از تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه موضوع تحقیق است . در مواردی که گزارش راجع به مطلبی سخن می گوید که برای خوانندگان موضوع جدیدی است ، بایستی اطلا عات مختصری نیز در زمینه مطلب مورد بحث به خوانندگان ارائه کند.

 

----->>

به طور کلی یک گزارش با یک مقدمه آغاز می شود . در مقدمه ، مساله مورد تحقیق تعریف می شود و اهمیت موضوع و هدف محقق از انجام این تحقیق بیان می گردد . به دنبال مقدمه ، مطالب پایه ای لا زم که محقق برای انجام کار خود به مطالعه آنها پرداخته است ، به طور خلا صه برای خوانندگان گزارش بیان می شود و با ارائه تاریخچه  کارهای انجام شده در زمینه موضوع ، به ذکر تحقیقات انجام شده توسط خودش می پردازد . گزارش با نتیجه گیری از  کار انجام شده و بیان پیشنهادهایی برای ادامه کار ، پایان می یابد.

 

 

 

 

 

>> استفاده از اینترنت

 

 استفاده از اینترنت به عنوان ساده ترین روش کسب اطلا عات در مرحله جمع آوری اطلا عات مطرح است . از جمله مزایای استفاده از اینترنت می توان به سرعت جستجو ، امکان دسترسی به حداکثر منابع و به روز بودن اطلاعات نام برد . به همین دلیل ، این بخش از جزوه روش استفاده از اینترنت را به شیوه ای ساده آموزش می دهد .

 

 

در ادامه پس از معرفی اینترنت و صفحات وب ، روش جستجو با استفاده از اینترنت و استفاده از ابزارهایی  از جمله نامه الکترونیکی به نویسندگان مقالا ت و کتب مرتبط توضیح داده می شود.

 

 

 

 

>> ساختار اینترنت

 

اینترنت یک مجموعه غول پیکر از میلیون‌ها کامپیوتر است که در یک شبکه کامپیوتری به هم متصل هستند. کامپیوترهای خانگی ممکن است از طریق خط تلفن با مودم، DSL یا مودم کابلی به فراهم‌کننده خدمات اینترنت (ISP) متصل شود.

 

 

در یک شرکت یا دانشگاه کامپیوترها به یک شبکه محلی (LAN) در داخل سازمان وصل هستند. این شبکه را می‌توان از طریق یک خط تلفن سریع مثل T1 یا E1 به یک فراهم‌کننده خدمات اینترنت (ISP) وصل کرد. ISP ها به ISP های بزرگ‌تر وصل می‌شوند و ISP های بزرگ‌تر یک ستون فقرات (Backbones) فیبر نوری را برای یک کشور یا ناحیه برقرار می‌کنند. ستون‌های فقرات در سراسر دنیا از طریق کابل نوری، کابل زیر دریا یا ماهواره به هم متصل هستند.

 

----->>

در اینترنت به طور کلی می‌توان همه کامپیوترها را به دو دسته تقسیم کرد. سرویس‌گیرنده / سرویس‌دهنده (Client / Server). سرویس‌دهندگان ، خدماتی را (مانند وب و FTP) برای سایر سیستم‌ها فراهم می‌کنند و سرویس‌گیرندگان ، سیستم‌هایی که برای دستیابی به این خدمات به سرویس‌دهندگان وصل می‌شوند . یک کامپیوتر سرویس‌دهنده می‌تواند چند سرویس را فراهم کند . برای مثال روی یک سرویس‌دهنده ، یک نرم‌افزار وب سرور و میل سرور نصب کنیم.

 

 

 

 

>> اینترنت امروزی

 

اینترنت هم اکنون دارای قراردادهای گوناگونی در مورد پروتکل‌های ارتباطی و شامل اطلاعات فنی آنها است که بوسیله آنها نوع تبادل اطلاعات در سطح شبکه اینترنت توضیح داده می‌شود. این پروتکل ها توسط گروه‌های کاری مهندسی اینترنت که برای اعمال نظر توسط عموم مردم نیز گشوده بوده و هست ، تهیه شده‌اند . این گروه‌ها مدارکی تهیه کردند که چون در حین تشکیل از همگان می‌خواست که نظرات خود را در مورد آنها بدهند ، به مدارک درخواست برای اعلام‌نظر یا (RFCs) معروف شدند . بعضی از این مدارک تا جایی پیشرفت کردند که توسط گروه تخصصی معماری اینترنت به عنوان استاندارد اینترنت تعیین گردیدند.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 10:12  توسط نرجس گنجی زاده | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سلام ما بچه های حسابداری دانشگاه پیام نوراستهبان بدلیل نوپا بودن رشته تحصیلیمون توی دانشگاه تصمیم گرفتیم برا خودمون این وبلاگو درست کنیم. هدفمون رو از درست کردن این وبلاگ ارتقاءسطح علمی دانشجویان داخل وخارج از دانشگاه و بعضی مواقع خندوندن شما گذاشتیم.ماسعی می کنیم دراین وبلاگ درمورد مسائل مدیریتی نیز بحث کنیم. انشاال... که این وبلاگ کمکی باشه برا تقویت بنیه علمیتون اگه کمبودی حس کردین ابتدا ببخشیدبعد توی نظرتون بنویسیدممنون به امیدموفقیت یاعلی.


نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
حسابداری
علمی
طنزو...
سخنان گرانباراز بزرگان
نویسندگان
نرجس گنجی زاده
حجت رنجبر
سعیده رزم خواه
سمیه نژاد زویدات
نرجس گنجی زاده
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

كد ماوس

تماس با مدیر